Organisatie

De kerk is een organisatie waarin veel mensen – in de meeste gevallen vrijwillig – zich inzetten voor de vieringen, het omzien naar elkaar, het beheer van de gebouwen en het werk in de samenleving.

Kleine kerkenraad met taakgroepen

In de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem hebben wij gekozen voor een organisatievorm waarbij zoveel mogelijk gemeenteleden actieve betrokkenheid hebben bij wat er in de gemeente gebeurt. Er is gekozen voor een organisatiemodel met een kleine kerkenraad voor de hoofdlijnen van beleid en zeven taakgroepen. Deze taakgroepen en hun werkgroepen, commissies, en andere vrijwilligers werken met een hoge mate van zelfstandigheid aan de uitvoering van het beleid.

In elke taakgroep heeft een lid van de kerkenraad zitting om de informatie tussen de taakgroepen en de kerkenraad uit te wisselen en af te stemmen.

Kerkenraad voorjaar 2023 (deel)

Eén keer per jaar komen alle leden van de taakgroepen met de kerkenraad samen om verslag te doen van de werkzaamheden en te overleggen hoe we uitvoering willen geven aan de missie, visie en het beleidsplan van de gemeente. Elke taakgroep maakt een jaarverslag en begroting voor het volgende jaar en legt dit voor aan de kerkenraad.

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de kerkelijke gemeente. Ze draagt gezamenlijk en individueel de opbouw van onze geloofsgemeenschap. En daarmee heeft zij de (eind)verantwoordelijkheid voor het geestelijke en praktische leven in de gemeente. De kerkenraad raadpleegt de gemeente over belangrijke zaken en verantwoordt zich voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

De kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers: de predikant, de voorzitter, de scriba, pastorale ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen.

Predikant: ds. Anneke de Hoop
anneke.dehoop@pknruurlobarchem.nl
06 – 23 25 97 55

Voorzitter: Rinus Dijkman
voorzitter@pknruurlobarchem.nl
06 – 11 14 88 57

Scriba: Joke van der Linden-Heijstek
scriba@pknruurlobarchem.nl
0573 – 221997

Moderamen

Het moderamen functioneert min of meer als dagelijks bestuur van de kerkenraad, en wordt gevormd door de predikant, de voorzitter en de scriba.

Contact: Joke van der Linden-Heijstek – scriba@pknruurlobarchem.nl – 0573 – 221997

Vertrouwenspersonen

Mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen dat in het reguliere overleg niet bespreekbaar is kunnen met hun vragen, vermoedens, klachten en meldingen terecht bij een vertrouwenspersoon:

Els Braakman
elsbraakman1@gmail.com
06 – 51 74 94 31

Roland Meurs
rolandmeurs.rm@gmail.com
06 – 22 89 15 91