Beleidsplan 2021-2025

Als geloofsgemeenschap weten we ons verbonden met God, elkaar en de wereld om ons heen. In een beleidsplan wordt beschreven hoe we als Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem inhoud en vorm willen geven aan die verbondenheid.

In het beleidsplan is verwoord voor welke uitdagingen en ontwikkelingen onze gemeente zich geplaatst ziet, op welke manier wij gemeente van Christus willen zijn, wat we de komende jaren willen doen en hoe we onze doelstellingen willen bereiken.
Aan de hand van dit beleidsplan kan de kerkenraad ieder jaar een jaarplan opstellen met een aantal concrete (nieuwe) activiteiten.

De basis voor dit beleidsplan – onze missie, visie en organisatiestructuur – is in 2020 gelegd door de kerkenraad.
Inspiratie daarvoor is o.a. ontleend aan het Beleidsplan 2015-2017, de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ en de visienota ‘Van U is de toekomst’ van de Protestantse Kerk Nederland.
Daarnaast vormden de eindconclusie en adviezen uit het ‘onderzoek naar de toekomst van een stabiele kerkenraad’ (jan-jun 2020) een belangrijke richtsnoer.

De beide colleges van diaconie en kerkrentmeesters en de andere vijf taakgroepen hebben ieder voor hun eigen aandachtsgebied de doelen, plannen en activiteiten voor de komende jaren ingevuld.

De ideeën die de gemeenteleden op de gemeentebijeenkomsten (oktober en november 2020) hebben ingebracht zijn als bijlage toegevoegd.

Dit beleidsplan is opgesteld in overeenstemming met ordinantie 4-7-1 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en na consultatie van de gemeente vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.

Klik op PGRB Beleidsplan 2021-2025 om het beleidsplan in te zien.