Ideeënbus met inspiratie voor de toekomst

Datum: 26-05-2024  

De kerkenraad werkt aan een beleidsplan waarin wordt vastgelegd wat ons voor ogen staat met onze gemeente in de komende jaren. Denk met ons mee en doe jouw ideeën in de bus in de Dorpskerk.

Samen werken aan ons toekomstig gemeente-zijn

Kerkelijke gemeenten moeten vooruitkijken. Waar willen we naartoe in de komende jaren? En kunnen we dat waar maken, zijn er voldoende mensen om de plannen uit te voeren.
Elke vijf jaar worden de antwoorden op dit soort vragen vastgelegd in een beleidsplan. Nu wordt er gewerkt aan het beleidsplan 2025 – 2029.
Daarvoor is de inbreng van gemeenteleden onmisbaar. Denk met ons mee, voed ons met jouw visie op hoe wij een gemeente van Jezus Christus willen en kunnen blijven.
Laat je inspireren door het beleidsplan 2021 – 2025. Dat kan je hier lezen.

Rinus Dijkman heeft het op de gemeenteavond al aangekondigd. In samenspraak met de taakgroepen en de gemeente gaan we een nieuw beleidsplan met bijbehorend werkplan maken. Dat klinkt als een hele kluif. En dat is het ook.

De opdracht van de kerkenraad voor de beleidscommissie

 1. Ontwikkel een heldere en duurzame toekomstvisie die past bij de identiteit en missie van onze gemeente.
 2. Formuleer een beleidsplan 2025-2029 dat met de toekomstige inzet van de leden van de kerkenraad, taakgroepen en vrijwilligers concreet uitvoerbaar én financieel haalbaar is.

Ontwikkeling van toekomstig beleid in stappen –
mei t/m november 2024

 • T/m mei buigen we ons in de kerkenraad uitvoerig over de huidige en toekomstige identiteit, missie en visie van onze gemeente: Wie zijn we? Wie willen we zijn? Wie kunnen we zijn?
 • T/m mei evalueren de taakgroepen het huidige Beleidsplan 2021-2025 en geven zo mogelijk al concrete aanbevelingen voor de komende vijf jaar. Zij doen dit samen met de eigen commissies en werkgroepen met vragen als:
   • Wat is onze ervaring met de concrete uitvoering van het huidige beleidsplan en eigen werkplan?
   • Hoe kijken we er nu naar?
   • Wat was er wel mogelijk en wat niet?
   • Waarom wel en waarom niet?
   • Wat zijn onze aanbevelingen?
 • In mei inventariseert de beleidscommissie i.s.m. Johan Koeslag (administrateur in onze gemeente) de huidige en toekomstige gegevens van onze gemeente.
  Welke omgevingsfactoren spelen een rol? Hoe is de leeftijdsopbouw, de financiële situatie de komende jaren? Met welke trends/tendensen moeten we rekening houden?
 • De betrokkenheid van de gemeente is van essentieel belang met oog op ons toekomstige gemeente-zijn. Daarom vragen we je – als gemeentelid – om bouwstenen aan te reiken, voor het beleid van de komende vijf jaar.

   • Welke ideeën heb je daarover?
   • Waar moeten en kunnen we aan werken in en voor onze gemeente?
   • Hoe bouwen we samen verder aan onze geloofsgemeenschap?
   • Waar liggen onze prioriteiten, specifiek voor ónze gemeente in ónze woonplaats?
   • Waar wíllen we zijn over 5 jaar?
   • Waar kúnnen we zijn over 5 jaar?

  .
  In de kerk staat een speciale ideeënbus voor jouw ideeën/suggesties/aanbevelingen. T/m eind mei kun je die daarin kwijt. Dat kan ook per mail naar joke.cornelissen@pknruurlobarchem.nl.

 • Begin juni stelt de beleidscommissie de grondlijnen over visie, identiteit en missie vast. Deze worden naast de gegevens en inbreng van de gemeente gelegd. Op basis daarvan worden de prioriteiten (opnieuw) bekeken en vastgesteld.
  Vervolgens kunnen de taakgroepen het een en ander uitwerken voor hun werkveld en met een eigen werkplan komen voor de komende vijf jaren. De taakgroep Financiën & Beheer (CvK) zal deze uitkomsten vertalen in een meerjarenbegroting.
 • Op 27 juni – het jaarlijks overleg van kerkenraad en taakgroepen – presenteert de commissie de vastgestelde prioriteiten, presenteren de taakgroepen hun bijbehorende werkplan, en de taakgroep Financiën & Beheer de meerjarenbegroting.
 • Begin september stelt de commissie op basis van de begroting het beleidsplan zo nodig nog bij.
 • Begin oktober hopen we dan het nieuwe beleidsplan 2025-2029 in hoofdlijnen ter inzage aan de gemeente voor te leggen en naar de taakgroepen (en hun werkgroepen en commissies) te sturen.
 • In november stelt de kerkenraad het nieuwe beleidsplan vast en wordt dit door de kerkenraad en taakgroepen aan de gemeente gepresenteerd.

Op basis van gedeelde geloofsinspiratie en wijsheid

Maar voor het zover is moet er nog veel worden nagedacht, besproken en geschreven.
Daarvoor wensen we elkaar eerst nog de nodige geloofsinspiratie en wijsheid toe in dit gezamenlijke beleidsproces, en hoopt de beleidscommissie op een vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen.

Ds. Anneke de Hoop, Rinus Dijkman, Joke Cornelissen

DENK MEE EN LAAT JOUW MENING HOREN!

Inspireer de kerkenraad met jouw suggesties.

Ze zijn welkom in de ideeënbus die op 26 mei en 2 juni in de Dorpskerk staat, op de tafel bij de ingang. Of stuur een e-mail aan joke.cornelissen@pknruurlobarchem.nl.